Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.sklep.gosu.pl

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. HASŁO – ciąg znaków konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

  2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży.

  3. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  4. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

  5. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

  6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

  7. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

  8. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem http://www.gosu.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży.

  9. SPRZEDAWCA – Kamila Bartnik prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PPUH Kamila Bartnik (adres prowadzenia działalności: ul. gen Tadeusza Kutrzeby 16A lok 14; 61-719 Poznań) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7722261742, REGON 302151969, adres poczty elektronicznej: kontakt@gosu.pl, numer telefonu: (+48) 534 936 255.

  10. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

  11. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

  12. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

  2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

  3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

  4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.

  5. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie, które gromadzą informacje związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Klienta w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu na Konto), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać Hasła.

  6. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Wszystkie wpisy klienta będą moderowane. Sprzedawca zastrzega sobie prawo niepublikowania treści zawierających wulgaryzmy lub informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby, które będą obrażały osoby publiczne, inne narodowości, religie, rasy ludzkie, przyczyniały się do łamania praw autorskich.

  7. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

  8. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

  9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej usługi.

 1. KONTO UŻYTKOWNIKA

  1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, numer telefon kontaktowego, e-mail, hasło, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, kraj).

  2. Klient, który dokonał Rejestracji Konta może w każdym wypadku zrezygnować ze swojego Konta poprzez złożenie dyspozycji usunięcia konta korzystając z opcji wysłania maila do Sprzedawcy.

  3. Usługodawca może usunąć Konto Klienta, gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Usunięcie może być przeprowadzone po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń.

 2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Produkty przedstawione na stronach sklepu są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu cywilnego

  2. Niektóre z produktów oferowanych przez Sklep mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani na stronach sklepu.

  3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną ostateczną dla Klienta. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy.

  4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

  5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

  6. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

  7. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola [...] np. „ZAMAWIAM”.

  8. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

  9. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych.

 3. DOSTAWA

  1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.

  2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

  3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa na terenie Unii Europejskiej realizowana będzie na indywidualne zapytanie Klienta.

  4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce [...] np. „Koszty dostawy” pod adresem: [...] np. www.sklep.gosu.pl/koszty-dostawy.

  5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Protokół szkody, sporządzony w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej, zostanie uznany za podstawę dochodzenia roszczeń w zakresie uszkodzeń oraz ubytków powstałych w czasie transportu i znacznie ułatwi postępowanie reklamacyjne z tego tytułu.

 4. PŁATNOŚĆ

  1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

   1. Za pobraniem.

   2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).

   3. [...] np. płatności elektroniczne (UWAGA: w wypadku szybkich płatności należy dodatkowo wskazać kto je obsługuje oraz wskazać dostępne sposoby płatności).

   4. Gotówką (przy odbiorze osobistym).

  2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

  3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

 5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: PPUH Kamila Bartnik, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 16A lok. 14; 61-719 Poznań.

  2. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, liczy się od dnia wydania Produktu.

  3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

  4. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

  5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku dostarczenia Klientowi nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

  2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres: PPUH Kamila Bartnik, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 16A lok. 14; 61-719 Poznań.

  3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

  4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 7. POSTANOWIENIE KOŃCOWE.

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

   1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

  3. PPUH Kamila Bartnik zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom, z zastrzeżeniem ust. 9.3.3.

   1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Portalu.

   2. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od momentu udostępnienia w ramach Portalu.

   3. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników i Sklep.

  4. Niniejszy Regulamin wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem: http://sklep.gosu.pl/regulamin .

  5. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sklepem a Kupującym, lub w związku z nimi, będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Konsumenta.

  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.11.2012.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Sklep internetowy Shoper.pl